Soubory Cookies
Tyto stránky používají k poskytování svých služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Níže prosím udělte souhlas s použitím cookies kliknutím na příslušné tlačítko s typem použití dle Vaší preference. Více informací

Obchodní podmínky

Titulek
1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MHMSYS s.r.o. vydává tímto podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jako "VOP".

2) SMLUVNÍ STRANY

2.1 MHMSYS s.r.o., dále specifikována na internetových stránkách pronajem-webu.cz v patičce , dále jako "Poskytovatel".

2.2 Zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, které Provozovatel poskytuje Služby na základě ústní dohody, elektronické dohody, či na základě uzavřené Smlouvy podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Dále jako "Zákazník".

3) DEFINICE POJMŮ

Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto VOP následující význam:

3.1 VOP definují obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. V souladu s nimi Poskytovatel poskytuje či poskytne Zákazníkovi na základě smlouvy nebo objednávky služby za podmínek definovaných v konkrétní objednávce či smlouvě. Objednávka může mít podobu i ústní / elektronickou, v těchto případech nabývá platnosti zaplacením faktury. Podpisem smlouvy nebo potvrzením objednávky Zákazník schvaluje, že se seznámil a souhlasí se zněním VOP a že těmito VOP se řídí smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

3.2 Smlouva nebo objednávka je dokument nebo soubor dokumentů definujících smluvní vztahy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP. Objednávka může být také odsouhlasena na základě ústní či elektronické dohody a stvrzena zaplacením faktury.

3.3 Autorizovaná žádost je žádost podaná písemně či žádost podaná pomocí e-mailu.

3.4 Fakturační období je období, na které byla služba objednána a byla vystavena výzva k platbě.

3.5 Službou se rozumí služba poskytovaná Poskytovatelem Zákazníkovi na základě smlouvy nebo objednávky uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP a provozními podmínkami, kterými je Zákazník povinen se řídit.

3.6 Písemný, písemně - jedná se o dokument nebo sdělení smluvní strany ve formě listinné nebo elektronické, doručené na kontaktní adresu strany druhé nebo umístěné na příslušných internetových stránkách Poskytovatele a přístupné Zákazníkovi prostřednictvím sítě internet.

3.7 Internetové stránky Poskytovatele jsou stránky pronájem-webu.cz a mhmsys.cz.

3.8 Projevem svobodné vůle k uzavření smlouvy se rozumí písemné uzavření smlouvy nebo písemné potvrzení objednávky na služby poskytnutím kontaktních a fakturačních údajů Zákazníkem v rozsahu požadovaném Poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu Zákazníka s VOP a s provozními podmínkami služby a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet nebo uhrazením faktury či proforma faktury.

3.9 Oznámení (upozornění) doručené obvyklým způsobem je oznámení uskutečněné písemně či elektronicky.

3.10 Kontaktní adresa je poštovní adresa místa nebo adresa elektronické pošty.

3.11 Občanským zákoníkem je zákon č. 40/1964 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

3.12 Autorským zákonem je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění; anebo zákon jej nahrazující.

3.13 Obchodním zákoníkem je zákon č. 513/1991 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

3.14 Předpisy o elektronickém podpisu jsou zejména zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění, nařízení vlády č. 304/2001 Sb., v platném znění, Vyhláška č. 366/2001 Sb., v platném znění.

3.15 Doba čerpání služby je doba od zahájení do ukončení poskytování služby Poskytovatelem Zákazníkovi.

3.16 Zahájením čerpání služby je okamžik, kdy Zákazník začal nebo mohl začít využívat službu, nebo kdy služba byla dostupná na základě VOP a/nebo Provozních podmínek služby.

3.17 Jednáme vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č.2016/679 známého a dále zmiňovaného jako "GDPR" či "General Data Protection Regulation" a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění.

4) PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB

4.1 Podmínky pro poskytování webdesignových služeb, grafických služeb, poradenských služeb a programovacích služeb

4.1.1 Služby jsou poskytovány na základě objednávky či smlouvy Zákazníka.

4.1.2 Platný ceník Služby je k dispozici na internetové adrese www.pronajem-webu.cz.

4.1.3 Cena za poskytnutí resp. poskytování Služby je vždy stanovena dle aktuálního ceníku, není-li Smlouvou či Objednávkou definována jinak.

4.1.4 Další cenové podmínky - slevy, provize, bonusy - které se vztahují k objednávce nebo Smlouvě, jsou vždy takové, které jsou platné dle aktuálního ceníku.

4.1.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat Zákazníka o změnách poskytování služeb formou e-mailové zprávy. Tato bude zaslána na e-mailovou adresu, uvedenou klientem ve Smlouvě či Objednávce. Neobdržení klientova vyjádření po uplynutí 14 dnů od zaslání e-mailu bude považováno za souhlas s navrhovanými změnami.

4.1.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo Zákazníka neinformovat a zákazník je povinen informovat se sám.

4.1.7 Výpověď Služby ze strany Zákazníka lze uskutečnit elektronickou cestou na adresu info@mhmsys.cz nebo písemnou cestou na adresu sídla společnosti. Tato výpověď je platná až od začátku následujícího fakturačního období.

4.1.8 V případě, že Zákazník vypoví provozování Služby v průběhu fakturačního období, nemůže uplatnit nárok na vrácení částky za provozování Služby do konce fakturačního období.

5) PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1 Poskytovatel se zavazuje písemně informovat Zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle Objednávky nebo Smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem tak, aby mohla být ze strany Zákazníka přijata nutná opatření.

5.2 Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb Zákazníkovi dle těchto VOP v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.).

5.3 Poskytovatel vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva k dílu ve smyslu autorského zákona, které vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP a ze Smlouvy a Objednávky. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a 66 autorského zákona.

5.4 Závazky vzniklé nesprávnou nebo několikanásobnou úhradou ze strany Zákazníka Poskytovatel vrací, pokud překročí částku 2 000 Kč.

6) PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

6.1 Zákazník je povinen se před zahájením čerpání Služby seznámit s obsahem VOP a Provozních podmínek.

6.2 Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služby změnit své VOP nebo Provozní podmínky a není povinen Zákazníka na tyto změny upozornit. Nesouhlasí-li uživatel s novými VOP nebo Provozními podmínkami (v případě navýšení cen se změnou v ceníku), je oprávněn vypovědět Smlouvu o čerpání Služby do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení citovaných změn Zákazníkovi. V případě, že Zákazník nedoručí Poskytovateli do 30 dnů od oznámení změny své rozhodnutí ukončit čerpání Služby z důvodu neakceptace nových VOP či Provozních podmínek, považuje se toto za souhlas Zákazníka s novým zněním VOP či Provozních podmínek.

6.3 Zákazník se zavazuje písemně oznámit Poskytovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce Služby, do 14 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese Zákazník odpovědnost za vzniklou škodu.

6.4 S osobními údaji Zákazníka je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. Tím není dotčeno právo Poskytovatele v případě Objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti Zákazníkem následujícím způsobem:

6.4.1 Použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zasílání novinek, uvedení v on-line referencích.

6.4.2 Použití pro marketing v rámci služeb Poskytovatele.

6.4.3 Poskytnout údaje nutné pro provedení Služby třetím stranám, pokud dá Zákazník souhlas ke spolupráci s těmito třetími stranami.

6.5 Zákazník souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s Objednávkou určité Služby mohou být veřejně přístupné dle smluvních podmínek třetích stran, se kterými je jednáno na souhlas Zákazníka.

6.6 Zákazník nese odpovědnost za publikovaný obsah svých webových stránek.

6.7 Zákazník se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na účet Poskytovatele. V případě prodlení s platbou je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení. VEŠKERÉ PLATBY JSOU PŘIJÍMÁNY POUZE PŘEVODEM NA ÚČET č. 2600872119 / 2010. NEPŘIJÍMÁME PLATBY V HOTOVOSTI.

6.8 Porušení některého z ustanovení těchto VOP Zákazníkem nebo příslušné Smlouvy, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování Služby. V takovém případě se má za to, že Zákazník odstoupil od příslušné Smlouvy nebo Objednávky. Zákazník ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, Poskytovatel neztrácí nárok na úhradu za Služby za celé fakturační období.

6.9 Zákazník je povinen:

6.9.1 Umožnit Poskytovateli v přiměřené míře přístup k zařízením, na kterých má probíhat Služba.

6.9.2 Dodržovat práva a chránit oprávněné zájmy Poskytovatele a třetích osob.

6.9.3 Neprodleně reklamovat vadné poskytování Služby. Záruka je platná dle standardních obchodních zákonů po dobu 2 let.

6.10 Zákazník není oprávněn provádět platbu za služby ze zahraničí, kvůli právním dopadům na Poskytovatele.

7) DOBA ČERPÁNÍ SLUŽEB

7.1 Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOP.

7.2 Smlouva zaniká: Písemnou dohodou smluvních stran. NEBO Uplynutím sjednané výpovědní lhůty dle písemné výpovědi, byla-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou. NEBO Uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána. NEBO Odstoupením od Smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení některé ze smluvních stran. V pochybnostech platí, že odstoupení je doručeno třicátým kalendářním dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání.

7.3 Objednávka na poskytování Služby má platnost na dobu neurčitou. Poskytovatel podle ní poskytuje své Služby Zákazníkovi po dobu neurčitou. A to v případech, pokud VOP nebo Provozní podmínky Služby nestanoví jinak, nebo pokud se nejedná o jednorázovou Službu.

7.4 Službu poskytnutou na základě Objednávky lze vypovědět písemnou výpovědí zaslanou elektronickou cestou (e-mailem) nebo písemnou žádostí zaslanou na kontaktní adresu Poskytovatele.

7.5 Výpověď Služby je platná až od začátku následujícího fakturačního období.

7.6 Veškeré, do té doby nevyfakturované a neuhrazené, peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy či Objednávky budou vyrovnány nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení Smlouvy či zrušení Objednávky.

7.7 Čerpání Služby se řídí těmi VOP, které platí v okamžiku, kdy je Služba skutečně čerpána. Veškerá ustanovení těchto VOP nebo příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti i po případném ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem.

8) ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů uvedených ve Smlouvě, objednávce, VOP nebo právních předpisech anebo v obchodních zvyklostech není vadným plněním Poskytovatele a Zákazníkovi nenáleží uplatňovat práva související s vadným plněním.

8.2 Není-li ve VOP nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, v otázce náhrady eventuelních škod způsobených jednou smluvní stranou druhé smluvní straně při uplatňování této Smlouvy platí zásada, že se vždy hradí pouze skutečná prokázaná škoda, nikoliv ušlý zisk.

8.3 Maximální výše úhrady veškeré škody ze strany Poskytovatele Zákazníkovi je stanovena na jednu měsíční úhradu za Službu.

8.4 Odpovědnost na škodě ze strany Poskytovatele při poskytování služeb dle těchto VOP a příslušných smluv není dána:

8.4.1 Nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené těmito VOP nebo Smlouvou.

8.4.2 Při využití nebo zneužití služeb třetími osobami nelegálním způsobem, jímž se rozumí mimo jiné i situace, kdy je přístup k Zákaznickým datům získán využitím slabých míst či chyb, ať už o nich Poskytovatel v době využití nebo zneužití služeb mohl vědět či nikoliv, které se mohou vyskytovat ve Službách nebo zařízeních Poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterém jsou Služby provozovány.

8.4.3 Ani v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP nebo příslušné Smlouvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení Smlouvy apod., a to i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací.

8.5 Zákazník odpovídá za škodu způsobenou sobě, Poskytovateli nebo třetí straně, včetně poskytnutí nepravdivých nebo zavádějících údajů v Objednávce nebo ve Smlouvě.

9) DŮVĚRNOST INFORMACÍ

9.1 Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Objednávky či Smlouvy, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek mlčenlivosti platí po dobu 2 let po ukončení Smlouvy.

9.2 Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci z hlediska sjednání smluvního vztahu a VOP a na veřejně dostupné informace, identifikační údaje a Provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran.

9.3 Společnost MHMSYS s.r.o. jedná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění a dle toho nakládá s osobními údaji. Veškeré osobní údaje uchovává pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba. Přístup k těmto datům mají jen prověřené osoby a osoby zavázané mlčenlivostí a osoby, které potřebují nezbytně tyto osobní údaje zpracovat v rámci předem domluvených prací či v rámci fakturace. Toto zpracování je pouze ve smyslu uvedení na fakturách a proformo fakturách, kontaktování za účelem obchodního sdělení přímo související s MHMSYS s.r.o., kontaktování za účelem poskytovaných služeb (informace o dokončení zakázky, dotazy k upřesnění zadání, domlouvání rozšiřujících prací atp.). Tato data přísně chráníme před zneužitím třetí osobou. Vyhrazujeme si právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření. Postupujeme v souladu s Evropským nařízením General Data Protection Regulation (GDPR). Po případném ukončení spolupráce či po Zákazníkově autorizované žádosti (viz. předchozí definice pojmů) na výmaz či výpis zákazníkových osobních údajů tak učiníme neprodleně do tří pracovních dnů. Souhlas s poskytnutím osobních údajů je nezbytný pro fakturaci prací a pro kontaktování zákazníka za účelem domluvení prací, je tedy nezbytný pro spolupráci. Bez elektornického, smluvního či ústního odsouhlasení žádná spolupráce nemůže a ani nemohla v minulosti vzniknout. Žádost o vymazání osobních údajů je totožná s vypovězením služeb, protože pak nemáme ani jak kontaktovat zákazníka v rámci poskytovaných služeb, ani jak zákazníkovi vystavit fakturu za provedené služby.

10) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10.1 Zákazník akceptací těchto VOP podmínek souhlasí s tím, že mu Poskytovatel bude na jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu zasílat informace o poskytování Služeb, které si Zákazník u Poskytovatele objednal, jakož i se zasíláním obchodních sdělení podle § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Zákazník má možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i zasílání každé jednotlivé zprávy Poskytovatele elektronickou či písemnou formou.

10.2 Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Objednávky přechází na právní nástupce Poskytovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka ze Smlouvy na třetí osoby je možný pod sankcí neplatnosti Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

10.3 Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Uzavřením Smlouvy smluvní strany souhlasí za použití § 262 obchodního zákoníku, že právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí především obchodním zákoníkem, popř. ve spojení s občanským zákoníkem ve smyslu § 261/6 obchodního zákoníku.

10.4 V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy a VOP, mají přednost ustanovení Smlouvy před VOP.

10.5 VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.

10.6 VOP jsou zveřejněny po dobu 24 hodin denně na internetových stránkách: http://www.pronajem-webu.cz/ a jsou v tištěné podobě k dispozici na poštovní adrese Poskytovatele.

10.7 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI).

10.8 Tyto VOP nabývají platnost a účinnost dnem 4. 6. 2017.

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Jednáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění a dle toho i nakládáme s Vašimi údaji. Veškeré údaje uchováváme pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba. Přístup k těmto datům mají jen prověřené osoby a osoby zavázané mlčenlivostí a osoby, které potřebují nezbytně tyto osobní údaje zpracovat - například při vystavení faktury. Vaše data přísně chráníme před zneužitím třetí osobou. Vyhrazujeme si právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření. Postupujeme v souladu s Evropským nařízením General Data Protection Regulation (GDPR). Po případném ukončení spolupráce či po Zákazníkově autorizované žádosti (viz. předchozí definice pojmů) na výmaz či výpis zákazníkových osobních údajů tak učiníme neprodleně do tří pracovních dnů. Souhlas s poskytnutím osobních údajů je nezbytný pro fakturaci prací a pro kontaktování zákazníka za účelem domluvení prací, je tedy nezbytný pro spolupráci. Bez elektornického, smluvního či ústního odsouhlasení žádná spolupráce ani nemohla v minulosti vzniknout. Žádost o vymazání osobních údajů je totožná s vypovězením služeb, protože pak nemáme ani jak kontaktovat zákazníka v rámci poskytovaných služeb, ani jak zákazníkovi vystavit fakturu za provedené služby.

Prohlášení o obchodních podmínkách:

Společnost MHMSYS s.r.o. a ani její jednatel, majitel či zaměstnanci, kteří mohli editovat tento obsah, nenesou zodpovědnost za jakékoli podobnosti těchto obchodních podmínek s obchodními podmínkami jiných právnických a fyzických osob. Obchodní podmínky byly vytvořeny na základě volně přístupných vzorů obchodních podmínek pro komerční použití a právního poradenství.
Copyright © MHMSYS s.r.o. 2015+

Nastavení cookies